โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป.1 ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 375000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เรือนพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 60,000
เพิ่มเติม..