โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
            เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6