โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางมาลี เผือกพาคำ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ