โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมาลี คงสมปอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1