โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)
23/1 หมู่ที่ 5 บ้านคอนผึ้ง  ตำบลแม่คะตวน  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนท์ปวิช อินทรเกสร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธาวิน ไพรนโรดม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐสิทธิ์ นภาเนตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์สุชนา ภัฏธนาเดชอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนรีศร์ชา จันทร์คาด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายฤทธิเดช พฤกษาสวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมีนา ไม่มีชื่อสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐกรณ์ สุนทรียวนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคจีรา ทันปัญญาเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6